ПЕНЕТРА̀ЦИЯ

ПЕНЕТРА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. 1. Проникване (на тяло, вълни и др. в някакво друго тяло, среда, вещество, материал).

2. Степен, мяра на проникване на тяло или сила в дадено друго тяло, среда, вещество, материал, обикн. като показател за пластичност, мекост на смоли, бои, мазнини и под.; проницаемост. Проницаемостта е показател за пластичността на смолите при обикновена температура .. Проникването на иглата под действието на тежестта се отчита до десета от милиметъра. Проникването, изразено в десети от милиметъра, се нарича пенетрация. В. Кабаиванов и др., ТП, 400.

— От лат. penetratio.

Списък на думите по буква