ПЕНСИОНЀРСТВО

ПЕНСИОНЀРСТВО, мн. няма, ср. 1. Положение, състояние на пенсионер.

2. Събир. Общност от пенсионери.

— Друга (простонар.) форма: пенционѐрство.

Списък на думите по буква