ПЕРГАМЀНТОВ

ПЕРГАМЀНТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от пергамент; пергаментен. Пергаментовият свитък изшумоля в ръцете на Аспарух и по лицето му пробягна радостна усмивка. Д. Линков, ЗБ, 13. Той се интересуваше от старославянски, старобългарски пергаментови книги, от които бе събрал доста. СбЦГМГ, 33. Обр. Пътникът започна да се оглежда любопитно и неговото сухо, пергаментово лице като че се оживи. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 68.

◊ Пергаментова хартия. Пергамент (в 3 знач.); пергаментна хартия. Не вярвал, че ще доживее до свободата, затова заривал бутилките. Поставял ги в кирпича в пергаментова хартия. З. Сребров, Избр. разк., 237. Пергаментовата хартия за обвиване на пакетчетата масло .. трябва да бъде достатъчно еластична, здрава, да не пропуска водата и маслото. Н. Димов и др., ТМ, 68.

Списък на думите по буква