ПЕРИФЀРЕН

ПЕРИФЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който се намира в периферията, който е част от външната, крайната страна на нещо. Ливадно-блатните почви заемат периферните части на блатата. П. Боянов, П, 445. Постепенното изменение на свойствата на елементите е свързано с постепенното изменение на броя на валентните електрони в един и същ периферен електронен слой на атома. Хим. ХI кл 1965, 31. На всяко тяло, което се движи по окръжност, действува центробежна сила, която е толкова по-голяма, колкото са по-големи масата на тялото и периферната му скорост. Маш. IХ кл, 183. Кожата не е една обикновена обвивка на тялото, а един периферен орган на нервната система. РД, 1961, бр. 58, 2.

2. Прен. Страничен, второстепенен. Противоп. централен. Докато Елена и Невяна бяха предимно периферни образи, почти всички останали .. бяха обременени и разводнени от излишен психологизъм. ЛФ, 1958, бр.

8, 2. Филмът би трябвало да претърпи много сериозна критика преди всичко за непълно и периферно отразяване на главните движещи сили. С, 1951, кн. 10, 173. Периферни проблеми.

3. Техн. Който е свързан или може да се свързва към компютъра за осъществяване определени допълнителни, спомагателни функции, свързани с въвеждане и извеждане (запис и презапис) на данни.

◊ Периферна нервна система; периферни нерви. Физиол. Част от нервната система на гръбначните животни и човека, която е извън централната нервна система и включва черепно-мозъчните и гръбначно-мозъчните нерви, излизащи от главния и гръбначния мозък. Периферната нервна система е неразривно свързана с централната и е изградена от множество периферни нерви. Ал. Гюровски, АЧ, 345. Нервната система на човека се състои от централна нервна система.., периферна нервна система, обединяваща всички гръбначно-мозъчни нерви, и вегетативна нервна система. Анат. VIII кл, 133. Периферно зрение. Мед. Зрителните възможности на човек или животно, които се отнасят до степента на възприемане на най-външните части от полето на зрение и които обикн. са по-слаби и предизвикват неясно виждане на тези части. Пътните знаци се възприемат с периферното зрение и поради това понякога могат да останат незабелязани. Гр. Тимчев и др., УВА, 257. Изследване на периферното зрение. Периферно устройство. Спец. Хардуерно устройство, включвано към компютър и управлявано от него, но външно за централния му процесор.

Списък на думите по буква