ПЕРИФЀРИЯ

ПЕРИФЀРИЯ ж. 1. Крайните части, отдалечени от вътрешността, от центъра на нещо (географска област, държава, селище или друго пространство). Противоп. център. Червените напредваха от периферията към центъра, като се биеха за всяка улица и за всяка къща. Д. Димов, ОД, 321. От центъра до периферията на района били изградени концентрично седем пояса телена мрежа. Ал. Гетман, ВС, 118. Тръстиката заемала само периферията на езерото, а водите се разливали свободно в цялата езерна чаша. В. Бешовски и др., ЕП, 41.

2. Външна линия, която очертава кръг или кълбовиден предмет. Ян Бибиян обърна машината и тръгна по периферията на грамадното отверстие. Елин Пелин, ЯБЛ, 103. — Да вземем тогава две точки на диска — едната на самата периферия, а другата близо до оста. Точката на периферията ще се движи много по-бързо и ще измине много по-голям път. П. Вежинов, ЗНН, 44. Колкото отиваме към периферията на Луната, толкова температурата намалява. Г. Томалевски, АН, 200.

3. Външна, околовръстна, обикн. издадена навън част на шапка. Фабрикантът беше облечен в тежък син балтон.., а на главата си имаше черна шапка с подвита нагоре периферия. Ем. Манов, ДСР, 468. Лицето му потъна в сянката на меката му шапка с доста широка периферия. М. Марчевски, П, 136. Не можеше да се види нищо от лицето му, скрито под плаща и периферията на широкополата шапка. Д. Димов, ОД, 89. От увисналата периферия на шапката му се стичаше вода. А. Гуляшки, МТС, 41.

4. Прен. Странична, второстепенна част или несъществена страна на нещо. Противоп. център. Той правеше това с отчаян и безпомощен гняв, като продължаваше да не мисли за стачката. Тя оставаше някъде по периферията на съзнанието му. Д. Димов, Т, 274. Някъде в периферията на мислите ми се върти съзнанието за нейната невинност. К. Топалов, СТ, 39. — Очевидно киното върви по периферията на литературната творба. Ив. Сарандев, ЕС, 109.

5. Спец. Външните, най-отдалечени от ядрото слоеве във физико-химичната структура на дадено вещество. По-едрите атоми образуват ядрото на вихъра, а по-малките — неговата периферия. Б. Илиева, КХСН, 10-11. При химичните реакции се засяга само

периферията на атома. Хим. ХI кл 1965, 30.

— От гр. ηερι5έρεια.

Списък на думите по буква