ПЕРМ

ПЕРМ, пѐрмът, пѐрма, мн. няма, м. Геол. Последният (шести, най-нов) период от палеозойската ера, характеризиращ се с интензивни тектонични движения и общо издигане на нагънатите области, с интензивна вулканична дейност и със засилване ролята на надземните растения и животни, с развитие на влечугите.

— От рус. собств. (по името на рус. град Перм).

Списък на думите по буква