ПЀРМСКИ

ПЀРМСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който се отнася до перм. Пермските наслаги се състоят от пясъчници, глинести шисти и варовици. На много места те съдържат соли и каменни въглища. Гр. Николаев и др., ОГ, 171. Пермски морета.

◊ Пермски период. Геол. Перм. Климатът през пермския период се различава съществено от този през карбон, особено в северното полукълбо. П. Мандев, СПВ, 17.

Списък на думите по буква