ПЕРСОНА̀Ж

ПЕРСОНА̀Ж м. Литер. 1. Събир. Действащите лица в драматическо или друг вид литературно произведение, филм и под. като едно цяло. Димо в драматизацията на "Снаха" е доста бледа, безкръвна фигура. Той не се явява органически свързан с останалия персонаж на пиесата. С, 1951, кн. 3, 163.

2. Герой на литературно произведение. В значителна част от разказите действието се препредава, вместо да се изобразява .. При това изпада [Ст. Руневски] в излишно многословие .., не се мотивира .., не индивидуализира достатъчно персонажите. Ив. Богданов, СП, 265.

— От лат. persona 'роля в театър' през фр. personnage.

Списък на думите по буква