ПЀСНА

ПЀСНА ж. Диал. Песен. Тога остана синя кукувица,/ а от тога е песна останала,/ я да ся пои, да ся приказува. Нар. пес., СбНУ X, 17. Отговори Дуко Посилнико:/"Слава Богу, дедо калугере!/ Я ми попей калугерска песна,/ я ми попей веселба направи! Нар. пес., СбНУ XLIV, 70.

— Други форми: пѐсма, пѐсън, пѐсня, писня̀, пѐсн.

Списък на думите по буква