ПЕСТУ̀НСТВО

ПЕСТУ̀НСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Настойничество, попечителство, опекунство. — Тряба да ви кажа, че съм принуден да приема и да призная едно от двете: или че европейската дипломация е по-добра от руското пестунство, или че княз Богориди е държал една политика по-последователна и .. по-широка от тесноглавата политика на принц Батемберга. П. Р. Славейков, ПХС, 61.

Списък на думите по буква