ПЕТДЕСЀТ

ПЕТДЕСЀТ, (съкр.) педесет и (съкр. разг.) педесе, ‑тѐ, (диал.) ‑тя̀х, числ. бройно. 1. Число, което се състои от пет десетици. а) Самост. и нечеленувано. За означаване на абстрактно количество от толкова единици. Две по петдесет е равно на сто. △ Петдесет плюс десет прави шейсет. △ Петдесет се дели на две без остатък. б) В съчет. със същ. За означаване на броя, количеството от толкова конкретни предмета. Стаята имаше едва ли четири метра надлъж и нашир, а ние бяхме.. повече от петдесет души. К. Величков, ПССъч. I, 32. Игуменът, човек на петдесет години,.., ни прие твърде любезно. Ив. Вазов, Съч. ХV, 20. Пред нас са [войниците] само на петдесет крачки. Й. Йовков, Разк. II, 142. — Намираме се на петдесет метра дълбочина. Движим се над плантации от водорасли. К, 1963, бр. 1, 3. В съчет. с друго числително — за образуване на съставни числителни имена. Петдесет и едно. △ Петдесет и първи. △ Сто и петдесет. △ Сто петдесет и няколко. ● Членувано, обикн. в съчет. с години. Периодът от десет години след петдесетата година на всяко столетие. Доктор Харалампи беше отдавна надхвърлил петдесетте години и се приближаваше към шестдесетте. Елин Пелин, Съч. II, 173. Панайот Хитов разказва чутото от него предание, според което селото било окончателно разрушено в края на петдесетте години на ХVIII век. Н. Ферманджиев, РХ, 118. в) Разг. В съчет. с числ. бройни четиридесет, шестдесет, сто: четиридесет-петдесет, петдесет-шейсет, петдесет-сто. За означаване на приблизителен брой, количест‑

во, ограничени според числителните в съответните съчетания. От големия ъгъл отделиха четиридесет-петдесет овце и ги вкараха в по-малкия. Й. Йовков, АМГ, 121. Кучето чафна болезнено, преметна се като акробат и като избяга на петдесет-шейсет разкрача, повлече безпомощно и тежко задницата си. Г. Караславов, Избр. съч. I, 124.

2. Като същ. ср. Писменият белег, цифрата 50 (L). Арабско или римско петдесет. △ Напиши тук едно петдесет. В съчет. със същ. номер. Живея в блок номер петдесет. Членувано. Разг. За възраст — петдесет години. Той бил сега вече към петдесетте. Д. Калфов, Избр. разк., 226. Макар прехвърлил петдесетте, у него имаше нещо младежко, дори все още детско. Кр. Григоров, ТГ, 107.

— Други (диал., разг. и простонар.) форми: петдесѐ, педесѐт, пейсе.

ПЕТДЕСЕТ

ПЕТДЕСЕТ-, (съкр.) педесѐти-, (съкр. разг.) педѐсе-. Първа съставна част на сложни думи — прилагателни и съществителни имена, със значение: който се състои от петдесет еднакви части, който има, съдържа петдесет еднородни единици, напр.: петдесетгодишен, петдесетилетие, петдесетлитров, петдесетмилионен, петдесетпроцентов и др.

Списък на думите по буква