ПЕТДЕСЕТОЛЀВКА

ПЕТДЕСЕТОЛЀВКА ж. Разг. Банкнота или монета от петдесет лева; петдесетачка. Извади една монета от сто лева, пльосна я върху мрамора на масата, па тури отгоре ѝ и една сребърна петдесетолевка. А. Гуляшки, ЗР, 85. На мрамора издрънкаха няколко монети по двайсет лева, една петдесетолевка, няколко двулевки и едно копче. М. Грубешлиева, ПИУ, 186.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесетолѐвка.

Списък на думите по буква