ПЕТНА̀ДЕСЕТ

ПЕТНА̀ДЕСЕТ-, (съкр.) петна̀йсет- и (съкр. разг.) петна̀йсе-. Първа съставна част на сложни думи, прилагателни и съществителни, със значение: който се състои от петнадесет еднакви части, който съдържа, има петнадесет еднородни единици, напр.: петнадесетсекунден, петнадесетметров и др.

ПЕТНА̀ДЕСЕТ

ПЕТНА̀ДЕСЕТ, (съкр.) петна̀йсет, (съкр., разг.) петна̀йсе и (съкр., диал.) петна̀десе, петна̀есе, ‑тѐ и (диал.) -тя̀х, числ. бройно. 1. Число, което се състои от 10 (една десетица, десет) и пет единици. а) Самост. и нечленувано. За означаване на абстрактно количество от толкова единици. Петнадесет се дели на три или на пет без остатък. б) В съчет. със същ. За означаване на количество от толкова конкретни предмета или еднородни периоди от време. И въглищния пласт / затрупа / петнадесет човека доле. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 41. Петнадесет години по-късно манастирът бил нападнат и ограбен от разбойници-помаци, а калугерите му — избити. Ст. Михайлов, БС, 154. — След петнадесет минути съм пак при тебе!... К. Петканов, В, 249. Той [папата] беше пращал най-малко шест пъти, през петнадесет дни на болестта [на Рафаело] да му доставят сведения. К. Величков, ПССъч III, 174. Правя една поръчка за петнайсет хиляди лева. Ив. Вазов, Съч. Х, 7. — Чичо Динчо Костадинчо, / колко ти са дечицата? / — "Пет на нива, пет на лозе, / петнадесе просо жънат. Нар. пес., СбНУ LХVI, 279. В село дойде сипаница, / леле Недо, бела Недо! / Та изсипа сите моми, / .. / Сите моми петнаесе, / мома Неда шестнаесе. Нар. пес., СбНУ LХV, 353-354. Намерил клинец, трябат му още петнадесет и четири петала за кон. Погов. П. Р. Славейков, БП I, 289. в) Разг. В съчет. с числ. бройно. За означаване на приблизително количество (брой), ограничено между числителните в съчетанието. Ако не се случеше нещо непредвидено, както напредваха по десетина-петнадесет сантиметра на ден, след няколко месеца.. щяха да свършат канала. Д. Спространов, С, 187. По пътя ни имаше само едно единствено сериозно препятствие — ръкав от блатото, доста дълъг, десетина-петнадесет метра широк. П. Вежинов, НС, 49. Там,.., към Чаира, дванайсет-петнайсет километра над Сестримо — там е пъстървата. Д. Калфов, КР, 52. Повече от петнайсет-двайсет души селяни влязоха в кръчмата. Й. Йовков, ВАХ, 35. ● Самост. или в съчет. с часа̀. Момент от денонощието, до който са изминали толкова часа, смятани от полунощ. Часът е точно патнайсет. △ Всеки ден на тази честота в петнайсет часа̀ можеш да чуеш бюлетина за нивото на река Дунав.

2. Като същ. а) ср. Писменият белег, цифрата 15 (ХV). Още не пишеш добре петнайсе — виж моето петнайсе и виж твоето. В съчет. със същ. номер. Детски обувчици номер петнайсе. б) Петнадесетте, мн. Разг. За възраст — петнадесет години. По среда‑

та на улицата вървеше малчуган, около петнадесетте. Съвр., 1980, кн. 1, 46.

Списък на думите по буква