ПЕТРОГЕНЀЗА

ПЕТРОГЕНЀЗА, мн. няма, ж. Геол. Клон от петрологията, в който се изучава произходът на скалите; петрология. Названието "петрография" да остане за описателната и систематичната част от науката за скалите.., а тази част от науката за скалите, която изучава генезиса на скалите, да се нарича петрогенеза. Г. Георгиев, П, 5. Обособи се нов клон от петрогенезата — физикохимичната петрография. Г. Георгиев, П, 119.

— От гр. πέτρα 'скала' + генеза.

Списък на думите по буква