ПЕТРОГРА̀ФИЯ

ПЕТРОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Геол. Дял от петрологията, в който се описват и изследват минералният състав, вътрешният строеж и външният вид на скалите. Петрографията изучава скалите — техния състав, начин на образуване, класификацията им, а така също и тяхното разпространение. Ст.Бошев и др., ГГ, 4. Геоложките науки изучават земната кора, и то достъпните ѝ за наблюдения части. Към тях спадат минералогията, кристалографията, петрографията .. и др. Г. Георгиев, МП, 7. Макар че се зарича да не мъкне камъни, да забрави петрографията, чантата му бърже се пълни с късове от разни скали. М. Арнаудов, Г, 30. Седиментна петрография. Въглищна петрография.

Списък на думите по буква