ПЕТРОЛО̀ГИЯ

ПЕТРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Геол. Клон от геологията, който изучава произхода и закономерностите при разпределение и изменение на скалите; литология. Науката за скалите се нарича още петрология и значи наука за скалите. Г. Георгиев, П, 5. По-правилно е науката за скалите да се нарича петрология, а с името петрография да се н?рича описателната и систематичната ѝ част. Г. Георгиев, МП, 156. С изучаване на строежа на скалите се занимава структурната петрология. Г. Георгиев, П, 257.

Списък на думите по буква