ПЕЧА̀ЛБА

ПЕЧА̀ЛБА ж. 1. Материални блага или пари, които едно предприятие, стопанска организация или лице получава, обикн. от своята работа, дейност, имот за определен период; приход, доход. Пробудиха се много надежди за големи печалби и благополучие .., а някои още отсега започнаха да готвят стоки за панаира. Д. Талев, ПК, 140. Димитър Гочоколев беснееше от злоба .. Първо, щяха да му отнемат тлъстите печалби от оризището и, второ, за напояването на ливадите щяха да отбият водата над воденицата му. Г. Караславов, Избр. съч. I, 185. Повикала по-големият си син и изпроводила го да повика баща си, който в това време са намирал в кръчмата и пропивал своята седмична печалба. Л. Каравелов, Съч. VII, 27. Парична печалба. Печалба в натура. Спекулативна печалба. Годишна печалба.

2. Икон. Разликата, обикн. изразена в пари, която остава след приспадане на разходите от всички приходи, направени обикн. в производствена дейност или търговия; приход. Противоп. загуба. Един левичарски всекидневник изобличи "Никотиана" и другите тютюневи фирми, като поиска данък върху печалбите им и попита правителството какво е направило за безработните и гладуващи тютюноработници. Д. Димов, Т, 223. Манол не даваше никому сметка. Само веднъж в годината, когато правеха баланса, Костадин можеше да разбере какви са печалбите и загубите. Ем. Станев, ИК I и II, 25. Ако приходите са повече от направените разходи, предприятието е рентабилно, т. е. осигурило си е печалба.. Фермата ще си плати сто пъти разноските за една каруца и ще донесе много печалба. И. Петров, НЛ, 51. Изчисляват напр. толкова на сто печалбите и загубите, лихвите, отстъпът, който прави върху плащанието или в теглото на стоки .. и т. н. К. Кърджиев, УА, 223-224. Реализирана печалба.

3. Придобитото, спечеленото от участие в лотария, хазартни игри и др. Противоп. загуба. Тук [в Буенос Айрес] се тегли нов тираж от държавната лотария и всеки час се обявяват печалбите от други по-малки лотарии на всевъзможни благотворителни и съмнителни предприятия. Св. Минков, ДА, 95. Едни от тях [работничките] чакаха да ги навести, както в романите, някакво чудо — лотарийна печалба или халивудски режисьор — да ги изведе от фабриката. М. Грубешлиева, ПИУ, 65-66. Билети, носещи същите номера, които печелят по 10 000 лв., но са от други серии, получават утешителни печалби по 400 лв. ОФ, 1958, бр. 4419, 4. Той всякога добива такъв израз, когато играе. Движенията му стават бавни и малко лениви, като у човек, който не се стряска нито от печалбите, нито от загубите. Д. Немиров, Др, 80. Колкото кокалчета застанеха на тая си страна, играчът ги прибираше като своя печалба и когато те се свършваха, всеки играч слагаше по едно ново кокалче. Д. Талев, С II, 269.

4. Полза, изгода, придобивка от нещо; облага. Противоп. загуба. Иван Терзиев притежаваше една от най-красивите тераси в София. Беше я придобил чрез серия невероятни замени — винаги на загуба. Но кой би се наел да прецени кое за стария ерген е загуба и кое — печалба? В. Пламенов, ГШ, 58. Щом ще вършиш нещо — казваше Владо — върши го докрай, пък тогава му търси печалбата. Кр. Григоров, Н, 111. Даже тогава, когато тия действия влекат бедствие или позор за някого, и тогава вместо угризения егоистът скъперник сеща доволство, като че загубата на другите е негова печалба, нещастието на другите — негово щастие. А. Константинов, БГ, 50. След Белградския мир.. австрийците биват принудени да се откажат от всички печалби, които им е гарантирал Пожаревацкия мир. Б. Пенев, НБВ, 35.

5. Обикн. с предл. на, по. Работа, обикн. надалече или в чужбина, за печелене; гурбет. Нас обхвана тежко чувство. Български синове бягаха от нашата земя през океана по печалби. СбЦГМГ, 301. Откакто се помнеше, Васил не беше виждал баща си. Заминал на печалба в далечна страна и вече не се върнал. Ив. Планински, БС, 6. Спомина се баща ѝ [на Николина] тази зима... Бедни са като мишки; имот нямат, що ще работи на село, та майка ѝ кандиса да я проводи с другите момичета на печалба в София. Г. Райчев, ЗК, 16. Вкъщи ме остави с дете на ръцете/../ По печалби тръгна по гурбет далечен — / и да се завърнеш не помисли вече. М. Минева, МП, 24. // Рядко. Работа, от която се печели, изкарват се пари.

Чиста печалба. Печалба (във 2 знач.). Сумата от двеста хиляди лева е реализирана чиста печалба, след като продадохме готовата продукция и платихме задължителния данък.

— Друга (диал.) форма: печѐлба.

Списък на думите по буква