ПЕЧА̀Т

ПЕЧА̀Т м. 1. Уред от метал, гума, дърво и др. с изрязани върху долната му повърхност букви, знаци или изображения, който намастилен се натиска, поставя, обикн. върху документ или друга повърхност обикн. за да се удостовери нещо. Чиновникът бавно, мудно .. пресегна към печата на масата, духна върху него и го сложи върху паспорта. Д. Спространов, С, 332. Чичо Ангел, едноръкият, се засмя и извади големия кръгъл печат. — Дадено! Готово! Накара ме да намажа печата с мастило и го лепна на формуляра ми. Л. Михайлова, Р, 140. Печатът [на дружество "Единство"] съдържа сноп и три ръкойки — символи на Мизия, Тракия и Македония. К. Странджев, ЖБ, 72. На пратениците в Солун ще се даде пълномощно и ще им се даде общинският печат, за да го ударят на общото прошение. Д. Талев, ПК, 657-658. Поставям печат. Гумен печат. Фирмен печат. Министерски печат. Държавен печат. // Истор. Подобен уред във вид на пръстен или гравиран върху пръстен, с който монарх удостоверява валидността на някакъв документ, текст. В дворците бе намерил и пръстен за показалеца на дясната ръка, стар, златен, грубо изкован, с едър като шикалка печат. Й. Вълчев, СКН, 78. Едър златен пръстен с кръгъл печат блесна на средния му пръст [на византиеца]. Ст. Загорчинов, ЛСС, 149. Тия четиринадесет души [велики боляри] можеха да имат златни печати със свои особени знакове. А. Дончев, СВС, 138.

2. Истор. През Средновековието в България и Византия — метална, обикн. златна или сребърна кръгла плочка с релефни изображения и надписи от двете страни, прикачвана с копринен шнур, панделка и под. към документ на владетел. Под подписа виси на корделка царският златен печат с образа на Иван Шишмана от едната страна и на св. Иван Рилски — от другата. Ив. Вазов, Съч. XV, 74. Раксин полека извади от пазвата си един навит свитък и бавно взе да го развива. От него висна златен печат, прокаран през златна връв. Ст. Загорчинов, ДП, 379.

3. Истор. Подобен метален уред, обик. с определено изображение, който чрез нажежаване се поставя върху кожата на човек, за да се отбележи трайно, че той принадлежи на някого (като роб, слуга) или че е престъпник, наказан и под. — Трима человека трябва да са предпазливи: който към зло дело пристъпва, който се изкачва по стръмна планина, който яде риба. — Друго ще ти забъбрят хулните уста, като ти наложат клеймо на челото с нажежен печат. Скоро, скоро царевият и патриарши събор ще те научи на ум и разум. Ст. Загорчинов, ДП, 451.

4. Знакът, отпечатъкът, оставен от такова приспособление върху документ, пощенска пратка или върху кожата на човек и др.; клеймо. Посрещнаха ме един от нашите дипломати и шофьорът Бахадур... Проверка на жълтите медицински книжки .. После митнически и други формалности, още няколко печата по новия паспорт, който щях да сменям няколко пъти за моите азиатски пътешествия. Т. Кюранов, АП, 9. По неизвестни за мен пътища Илия се сдоби с документ, носещ печата на школата и украсен с подписите на директора и шестчленна комисия. Й. Попов, БНО, 133. На първа страница имаше стар печат на отдавна закритото читалище в Проходец, този печат беше зачеркнат с мастило и до него бе сложен печатът на училището. Г. Караславов, ОХ IV, 320. Писмото значи беше пълно догоре с печати, нали през много държави е вървело и всека държава му удря печат отгоре да се знае че е минало през държавата. Й. Радичков, СР, 100. Едно време на ония, които от мързел или пиянство задлъжнявали и не си изплащали дълговете, удряли им на челото печат с нагорещено желязо и ги пущали всеки да ги познава. Й. Йовков, ЧКГ, 218. Документът без печат е невалиден. △ Печатът едва личи върху хартията. // Подобен знак, отбелязан върху повърхността на някакъв предмет или продукт за контролно определяне на ка‑

чеството му или за удостоверяване на неговата принадлежност, собственост, предназначение и под.

5. Прен. Знак, следа от влиянието, въздействието върху някого или нещо; отпечатък, белег. Книгите бяха най-първата потребност, най-силната страст, най-голямата ни наслада .., такава беше епохата и тя остави своя печат върху целия ни живот. К. Константинов, ППГ, 97. Макар и прекрасно, то [лицето на Ирина] бе отпуснато и разстроено .. лице на жена с прокълната красота, върху което животът бе поставил вече печата на нервно разстройство, на тиха лудост, на неизбежна гибел. Д. Димов, Т, 685. Всичко тук носеше печата на добрия вкус и на трудолюбивите и вещи ръце на младата домакиня. Ив. Вазов, Съч. XXVI, 54. Какви скъсани, одрипавели, омършавели хора! Лицата им носят печат на трудове и лишения, на живот окаян. Ив. Вазов, Съч. XVI, 28.

6. Печат. Метална, каменна или дървена плочка с намастилена повърхност, на която в обратен вид са издълбани рисунка, чертеж или надпис за отпечатване; клише. — Ще ни докарате някоя беля на главата. Нали ви чувам вечер, като биете печатите, с които правите лозунгите. М. Гръбчева, ВИН, 106. // Рисунка, чертеж или надпис, отпечатани с тази плочка. Подозирах, че печатът няма да е съвсем образцов, но в края на краищата мастилото не бе предназначено за луксозни издания. Б. Райнов, ТП, 225. Цинков печат. Меден печат.

7. Обикн. в съчет. с предл. за, от, под. Печатане, отпечатване. Щом получех ръкописите за печат, обикновено това ставаше вечер, връщах се в таванската си стая на "Пиротска" и прочитах всичко. Сб??СЕП, 137. Като литература те не представляваха нищо особено, това бяха чисто и просто четири стихотворения, предназначени за печат. Й. Попов, БНО, 124. Нашата полиграфична база все още не е на нужната висота и до голяма степен на това именно се дължат лошият печат и лошото външно оформление на значителен процент от книжната продукция. ОФ, 1957, бр. 3957, 1. Книгата е под печат. △ Стихосбирката излезе от печат.

8. Събир. Периодичните печатни издания (вестници и списания) като цяло; преса. Аз следя българските вестници, пиша статии в чуждестранния печат, осветлявам чуждестранното обществено мнение за положението в България. А. Каралийчев, НЧ, 129. Той [Кусев] още не знае, че нему предстои да застане начело на борбата и ще бъде принуден да приеме удара върху себе си, когато гръцкият цариградски печат ще се вдигне срещу всичко българско! К. Странджев, ЖБ, 41. Татовото гледище за печата е тясно. Понеже има лоши вестници, той предпочита да няма никак вестници. Ив. Вазов, Съч. XVIII, 131. — Момко, кога хората изгубят правия път .. има .. един пазач, един будител. Този пазач, този будител се зове Печат. Печатът, момко, са вестниците, списанията и книгите. Ц. Церковски, Съч.III, 283. Няма измислица, няма клевета и лъжа, пред която жълтият печат би се спрял. Г. Георгиев, Избр. пр., 252. Свобода на печата. Цензура върху печата. Закон за печата. Преглед на печата. Централен печат. Партиен печат. Периодичен печат. Масов печат. Публикувам в провинциалния печат.

Висок печат. Печат. Начин на печатане, при който текстът се набира, подрежда в матрица и стои на по-високо ниво от това, което не се печата. Мастило за висок печат. Воден печат. Спец. Букви, фигури и други рисунки, направени от медни или месингови жички, фиксирани върху форма за получаване на хартия или върху машинно платно, чиито отпечатъци прозират след това върху произведената хартия; воден знак. До този момент ние не бяхме чували, че по банкнотите има воден печат. По истинските банкноти. В. Робов, ПСВ, 72. Двуцветен печат. Печат. Печатане в два цвята. Николай ми пише, че издателят обещал хартията да бъде като на "Последна радост", а корицата по-хубава .. После да се има пред вид и възможността за слагане на двуцветен печат — черно и червено. [писмо от Й. Йовков] Сб??СЕП, 406. Дълбок печат. Печат. Начин на печатане, при който буквите и илюстрациите са вдлъбнати в металната плоча, чрез която се нанася отпечатъкът. Дълбок печат е този, при който печатаемите части .. стоят по-ниско от непечатаемите. Ил. Рашков, ПТ, 6. Издадена е редовна поредица пощенски марки за въздушна поща.. Марките са отпечатани на бяла хартия .. формат — 34/22 мм,.. техника — дълбок печат. ВН, 1964, бр. 4113, 4. Офсетов (плосък) печат. Печат. Начин на печатане с плоска печатна форма, при който мастилото се нанася върху хартията чрез еластична гумена повърхност, под която се намира металната плоча с буквите и илюстрациите. Конкурс за изработка на плакати... Същите да бъдат пригодени за офсетов печат до 6 (шест) цвята. ВН, 1958, бр. 2126, 4. Печат на Антихриста. Църк. Според древно пророчество в книгата Апокалипсис на Свещеното писание — особен знак, белег, който символизира тайна сатанинска власт и контрол над човечеството в последните времена на света и който ще бъде поставен от Антихриста и помощниците му с коварство, измама върху челото или дясната ръка на мнозина човеци, които доброволно, със сляпа доверчивост ще приемат лъжемесията, представящ се за техен спасител и ще се отрекат и забравят истинския Исус Христос като погубят душите си; белег на звяра.

? Оставям / оставя печат в душата на някого. Оставям траен спомен и трайно, обикн. неблагоприятно въздействие у някого. Военните преврати и погроми, селските и войнишките въстания бяха оставили дълбок печат в душата на селянина. А. Станоев, П, 88-89. Печат на устата. Разг. Съзнателно мълчане, въздържане от говорене или коментиране на нещо. Евгени .. се обърна към него [Спиро] с рязък тон: — Слушай! Отсега нататък — печат на устата! Никакви спорове, никаква политика! Д. Ангелов, НЖС, 84.

Списък на думите по буква