ПЕЩ

ПЕЩ, пещта̀, мн. пѐщи, ж. 1. Иззидана сводообразно фурна за печене на хляб и др. Отби се пред фурната на Петко хлебаря, който току-що бе изхвърлил от пещта топли хлябове и хлебчета. Т. Харманджиев, КЕД, 60. Бяха иззидали от тухли лятна пещ, в която Злата печеше гергьовското агне и домашния хляб. К. Калчев, ДНВ, 46. Още по-интересно е устройството на пещите за хляб. Най-добре са запазени пещите в Констанцалиевата къща. Ст. Михайлов, ЕБС, 116. Във всяка една къща напред двора са виждаше да гори пещ, на която до устата стои разпостлано хлябове и тави с курбан, които са приготвеха за сборените. Ил. Блъсков, ЗК, 171. Опалена пещ. Огнена пещ. Обр. Че няма дух и няма вещ / вън от гърдите мои — пещ, / на живия вселенен плам, / на цялата вселена храм. П.К. Яворов, Съч. I, 71.

2. Количеството хляб и др., които се побират в една пещ при едно печене. Като построиха воденицата и опекоха първата пещ хляб, направиха голямо угощение. А. Каралийчев, ПС I, 155. На жена му ръцете деня и нощя не изсъхваха: деня изваждаше по 3-4 пещи хляб малки сомунчета, а нощя переше и изкърпваше. Ил. Блъсков, ПБ, 8. Три пещи хляб бях изпекла, / нова премяна — облякла. М. Минева, МП, 8.

3. Огнище, което загрява парен котел на корабен двигател, локомотив и др. Много години те служиха заедно в пещите на влекача "Бенковски" в бургаското пристанище. Д. Добревски, БКН, 31. Привечер се спуснаха по стълбите чак до вратата на машинното отделение.. А долу под тях се виеха полуголите тела на двамата огняри, които .. загрибаха с лопати от черното гориво и го хвърляха в устата на огнената пещ. Ал. Бабек, МЕ, 28-29. Пали [човекът] пещ

на кораба, вари вода в котел, из комина дим излиза и с парата върви и въз течение, и среща [срещу] вятер — където ще. Д. Манчов, БЕД, 65.

4. Спец. Специално изградено техническо съоръжение с голямо огнище за индустриални цели — топене на руда, печене на вар, тухли и др. Металът се разтопява заедно с необходимите прибавки в специални пещи и се излива в предварително изработени форми от специална формовъчна смес. М. Сливкова и др., ОСП IХ кл, 1981, 37. Изпотрошените камъни ще нагряваме в една голяма пещ, а златото ще се топи и ще си тече отдолу. Ст. Костов, Избр. тв, 375. И като огледа за лишен път чудатото маданско колело, огромния мех и димящите пещи на видните, сърцето му се изпълни с омраза към това страшно изобретение за топене на руда и коване на желязо. А. Христофоров, А, 11. Пещите, в които се печаха циглите, бяха дълбоки десет метра. Когато циглите се наредяха, те достигаха до повърхността на земята. М. Гръбчева, ВИН, 16. Керамична пещ. Стъкларска пещ. Въглищарска пещ. Топилна пещ. Пещи за печене на вар.

5. Остар. и диал. Печка, обикн. зидана, за отопление; стенна печка. Лягаха с празен корем .. и вкоченясали крака, защото огромната кирпичена пещ .. зееше черна и сурова срещу тях и вместо благородна топлина дъхаше постоянно един невидим облак от студ. Ив. Вазов, Съч. VI, 40-41. Есен ще гледа най-напред да си купне дръвца и ще викне да ѝ ги насечат, па ще ги нареди зади къщата, та за зимаска да има да си пали собата. Че без топла пещ не можеше. Т. Влайков, Съч. II, 291. Като дойде при болника изтръпна, кога виде колко много бяше напалена пещта, до която лежеше болното в постеля. КН, 1873, 21.

◊ Бесемерова пещ. Метал. Металургична пещ за добиване на стомана от разтопен чугун, през който се продухва въздух; конвертор. Владимир Аксенов възнамерява, след като завърши строежа на една бесемерова пещ във вашия комбинат, да посети Кремиковци и на място да покаже как става скоростното леене. ВН, 1961, бр. 3039, 2.Висока (доменна) пещ. Метал. Специална пещ, в която се топи руда, за да се получи чугун. Чугунът се получава във високи (доменни) пещи .. Те са високи обикновено от 20 до 30 м, широки от 6 до 10 м. Хим. IХ кл, 1965, 83. "Флотационното почистване" беше нужно, защото рудата сама по себе си бе вече естествено и достатъчно обогатена. Напълно годна, за да бъде хвърляна направо във високите пещи. С, 1954, кн. 3, 98. Каруселна (въртяща се) пещ. Техн. Пещ, чийто под е с форма на кръг, който се върти за изпичане на минерални суровини. Според конструкцията си каруселните пещи се делят на пещи с дисков под и пещи с пръстеновиден под. К. Дойчев, МП (превод), 880. У нас .. преди няколко години бяха открити залежи от аморфен магнезит. От направените лабораторни изследвания в НИСИ и от опитите във въртяща се пещ се установи технологията за получаване на каустичен магнезит от това находище. ВН, 1960, бр. 2713, 4. Мартенова пещ. Метал. Металургична пещ, в която се добива стомана от чугун и старо желязо (по метода на френския металург Мартен). Стоманата е желязо.. Получава се от чугун.. Превръщането на чугуна в стомана се извършва в пещи, наречени мартенови. Хим. VII кл, 1965, 64. Той обичаше суровия индустриален пейзаж, където клокочеше енергия и димяха комини, където изригваха към небето пожари от високите мартенови пещи. Бр. Йосифова, БЧМ, 86. Рингова пещ. Техн. Пръстеновидна пещ за печене на керамични строителни материали, обикн. тухли. Рингови пещите имат работна камера във форма на пръстеновиден канал. Д. Димитров, ОХТ II, 17. Известни са големите постижения по изпичане на продукция в рингови пещи, постигнати от майсторите-пекари на керамичните предприятия. ОФ, 1958, бр. 4194, 2. Шахтова пещ. Метал. Цилиндрична пещ за топене на чугун; вагрянка. Първите шахтови пещи за претапяне на чугун (прототип вагрянките) са били построени в Русия през 1774 г. в Гусевския завод. К. Дойчинов, МП (превод), 850.

Списък на думите по буква