ПИКЀР

ПИКЀР м. Техн. Кожен или гумен ремък на машинна трансмисия, обикн. на тъкачен стан. Пикери. Те се приготвят от говежди голи кожи .. Те се употребяват в тъкачните станове. Ст. Младенов и др., ОТК, 146-147.

— От англ. pick 'въртя'.

Списък на думите по буква