ПИПЀРИЩЕ

ПИПЀРИЩЕ ср. 1. Увел. от пипер (Ст. Младенов, ЕПР).

2. Диал. Място, засадено с пипер (Ив. Дуриданов и др., БЕР).

Списък на думите по буква