ПИПЀТКА

ПИПЀТКА ж. Пипета. Опит. .. Напълнете пипетка 1 с разтвор от сярна киселина 1:2 .. Пуснете киселината от пипетката 1 да пада на капки. Хим. VIII кл, 1965, 104. Капкови пипетки. Представляват тънки тръбички, изтеглени в долния си край. Използуват се за вземане на разтвор и нанасяне на отделни капки от него. М. Кожухаров и др., АХ, 51. При опити да се култивират спирили в яйца е била използувана техника, осигуряваща навлизането на спирилите в самото кръвообращение на зародиша .. и вкарване с тънка пипетка на малка капка кръв от инфектирано животно. Пр, 1952, кн. 6, 75.

Списък на думите по буква