ПИРОГАЛО̀Л

ПИРОГАЛО̀Л м. Хим. Безцветно, бързо потъмняващо на въздуха кристално вещество без мирис, разтворимо във вода, спирт и етер, което се получава чрез суха дестилация от галова киселина и се използва при газовия анализ в аналитичната химия, като проявител във фотографията, като суровина за багрила и лекарства; пирогалова киселина. Интересно е да се отбележи, че качества на проявители имат редица производни на ароматните въглеводороди .. Например фенолите .. пирокатехин и пирогалол са проявители. Й. Малиновски, ХФ, 45.

— От гр. пиро‑ + лат. galla 'шикалка'.

Списък на думите по буква