ПИРОКАТЕХЍН

ПИРОКАТЕХЍН м. Хим. Органично, бързо потъмняващо вещество, без цвят и с мирис на фенол, което се съдържа от ред ароматни съединения (танините напр.) и има широко приложение като проявител във фотографията, антисептик и като суровина за получаване на бои за кожи, коси и под. При стопяване с твърда алкална основа кафявите въглища — в противовес на черните — дават пирокатехин. Ал. Спасов, ХТГ, 42. Интересно е да се отбележи, че качества на проявители имат редица производни на ароматните въглеводороди .. Например фенолите .., пирокатехин и пирогалол са проявители. Й. Малиновски, ХФ, 45. От хидроксилните производни на бензола най-голямо значение за кожухарската практика имат резорцинът, пирокатехинът и пирогалоловата киселина. Я. Басан и др., ТКП, 133. За моторните горива се използуват следните антиокислители: .. пирокатехин, пирогалол. М. Герасимов, ХН, 340.

— Фр. pyrocatechine или рус. пирокатехин.

Списък на думите по буква