ПЍСМЕН

ПЍСМЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е написан или напечатан върху хартия. Противоп. устен. Режимът на охраната беше много строг, гости в селото се допускаха само по писмена покана от ръководителите на националните делегации. П. Вежинов, ДМ, 36. На 12 април 1874 г. Пеев прави писмен доклад до председателя Дринов относно усилията си да издействува в Букурещ .. потвърждение на устава на Книжовното дружество. М. Арнаудов, БКД, 249. — Другарю Мичкин!... Писмена заповед от политкомисаря... Разпиши се. Д. Димов, Т, 606. Вулгарният социологизъм в преподаването.. е налял горчиви плодове, които ние непрекъснато вкусваме от писмените работи на кандидат-студентите. В. Йосифов, Избр. тв I, 45-46. Запис се нарича писмено парично обезателство, което длъжникът дава на кредитора в удостоверение за плащание дълга си след изтичание известен срок. К. Кърджиев, А, 239. В писмена форма. Писмен отговор. Писмен зрелостен изпит. Давам писмено съгласие. Правя писмени показания. // За документ, паметник с научна, обикн. историческа, културологична стойност — който е издълбан върху каменни или метални плочи, стълбове, скали и под. или е написан върху пергамент, папирус и под.; епиграфски. Някои нови епиграфически находки .. са почти едничките датирани писмени паметници от най-старо време. Б. Ангелов, ЛС, 144. Надписите около Мадарския конник са най-старите писмени документи за ранната история на първата българска държава откъм Дунава. Ст. Михайлов, БС, 17-18.

2. За отношения, връзки — който се осъществява, реализира чрез писма. Противоп. устен. Преди да се запозная с Гео Милев и установя лични връзки, аз имах едно писмено спречкване с него. А. Каралийчев, С, 195. И по-рано, и сега Стоянов е намирал случай да обсъжда с чешките авторитетни общественици начините да се помогне на българското дело било чрез проповед между народа, било чрез писмена агитация всред славяните. М. Арнаудов, БКД, 58. Брайко х. Генов влиза в писмени връзки с видни дейци на епохата. Ив. Унджиев, ВЛ, 27.

3. Който е свързан с писане, обикн. на документи или с водене на документация в учреждение. Тя се оплакваше, че писмената работа може да я задържи, особено пък обширният годишен рапорт. Й. Йовков, Ж 1920, 134. Сега чичо Сава търгува с яйца, а скоро ще отвори и кръчма. От няколко години е и кмет на селото ни, макар да не разбира много от писмена работа. К. Калчев, ПИЖ, 57. — Вземи стомната и налей вода! — каза той и продължи писменото си занятие. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 6.

4. Който е предназначен, служи за писане. Зад малко, остъргано бюро, отрупано безредно с книжа и писмени принадлежности, седеше полицейският пристав. Г. Караславо, ОХ III, 91. На неговата [на дядо Славейков] писмена маса, редом с мастилницата, винаги има една чиния с тънко нарязана горнооряховска пастърма и половница вино. А. Каралийчев, ПГ, 204. В ъгъла на тази стая .. стоеше прост писмен стол от невапсани дъски, претрупан с купове книжа, депеши и руски вестници. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 48.

5. Остар. Който е свързан със създаването на писменост ( във 2 знач.), на книжнина, на литуратура; литературен. Сред голямото писмено дело на Кирил Цонев, сред множеството статии, студии, есета, като че най-характерни за разкриване облика на художника са студиите му за Боянския майстор .. и пътеписите за Мексико и Куба. Е. Каранфилов, Б III, 204. Тази година виждам, че Петко се е много предал на писмена работа и постоянно четем неговите разказчета в разни списания. М. Кремен, РЯ, 93.

6. Остар. и диал. Грамотен. Противоп. безписмен. Баба обаче, гражданка, довеяна от житейските ветрове в малкото селце, макар и неграмотна, държи децата ѝ да са "писмени". В. Хинкова, ЛНМ, 9. Като си писмен и можеш сметка да направиш, работата ще ти върви по-харно и по-големи печалби ще намериш. Д. Талев, ПК, 143-144. — Навярно в манастир ще отиде Добри — реши по-старият. — Само за манастир е такъв като него — нефелен, пък писмен. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 441.

◊ Писмен гранит. Спец. Гранит, в който кварцът и фелдшпатите са прораснали така, че образуват структура върху някои цепителни плоскости, показваща ъглесто разположение на минералите, прилично на клиновидно писмо; европейски камък. В някои части на пегматитовите жили кварцът, който и тук има тъмносив цвят, е врасъл в белия ортоклаз по своеобразен начин, като образува в него фигури, наподобяващи староеврейско писмо. Тази разновидност на пегматита носи наименованието писмен гранит или еврейски камък. Геол. IХ кл, 107. Писмен език. Езикозн. 1. Предаването на звуковата система на езика с писмена система от зрими знаци, букви (или осезаеми като напр. в Брайловата азбука за слепи), с определени правила за употребата им. За да бъде писмото достъпно, удобно и ясно за всички, които се ползуват от него, то трябва да бъде еднакво. Това може да се постигне, като буквите и знаците в даден писмен език и правилата за тяхната употреба бъдат задължителни за всички. Л. Андрейчин и др., БГ, 7. 2. Език, който има писмена традиция, притежава писменост. Така .. народното ни съединение, уже сполучено или поне полусполучено чрез самостоятелната ни народна церква, би ся постепенно извършило и в писмений ни язик. Ч, 1871, бр. 10, 300. Писмена пратка. Писмо, пощенска картичка или бандерол (за разлика от колет, колетна пратка). Около коледните празници пощенските служители не смогват с писмените пратки. Писмена реч. Езикозн. Реч, която е фиксирана с писмо (в 3 знач.), която е в писмена форма. Постепенно .. винителната падежна форма почва да се изоставя .. и то не само в говорима, но и в писмена реч. Л. Андрейчин и др., БГ, 82. Писмена реч е тази, която е насочена не към слушателя, а към читателя. Псих. ХI кл., 69. 2.

Списък на думите по буква