ПИТА̀Я

ПИТА̀Я, ‑а̀еш, несв., прех. 1. Книж. В съчет. със същ., означаващи чувство, психи‑

ческо състояние. Усещам, изживявам чувството или състоянието, означено от съществителното; изпитвам, храня. Към божата майка и към някои светци не питаех особено уважение, смятах ги за служители Исусови. Ем. Станев, А, 12. Чувство, което ние децата питаехме тогава към тато и което бе нещо средно между страх и обич, може да се нарече страхопочитание. Т. Влайков, Пр I, 80. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш. Ал. Константинов, БГ, 142. През тая врата не ни пущаха нас, дечурлигата. Там денонощно стояха на пост цербери със синя униформа и всички те питаеха някаква яростна ненавист към нашего брата. П. Незнакомов, МА, 95. Папата беше принуден да са покори на обстоятелствата, като питаеше в себе си надеждата, че кога и да, е той ще може да подчини под Римския престол българската черкова. Р. Каролев, УБЧИ, 45.

2. Остар. Книж. Храня. Защо каквото хлябът и водата питае и храни тялото на человека, така учението питает и напояет человеческата душа. Люб., СбПер. п I, 25-26. // Прен. Давам духовна, умствена храна на някого. Геният опропастява слабите и питае силните. Ч, 1875, бр. 10, 446.

3. Спец. Захранвам, снабдявам със суровина, материали, гориво и под. машина, металургична пещ, двигател и др., за да е в състояние да работи.

ПИТА̀Я СЕ несв., непрех. 1. Остар. Книж. Обикн. за жив организъм — храня се. — Не лови тогава риба ... — каза Теодосий,.. Добророман поклати глава. — Със що ще се питае духовният ми баща отец Иларион? Ст. Загорчинов, ДП, 202. Нашите чиновници плуват като сирене в масло и представляват .. едно привилегировано съсловие, което се питае от сока и кръвта народна. Бълг., 1902, бр. 517, 1. Туй дет да гине — то цъфти, / питай ся с ядовита влага. Г, 1865, бр. 24, 168. Обр. Там ще найдеме да извира от майчината ни цица — ръкописите — прачестото и несмесно от други звукове мляко, с което за чудо ся е питал до днес нашият язик. Ив. Момчилов, ПСЕ, 7.

2. Спец. За машина, двигател, металургична пещ и под. — захранвам се с необходимата за функционирането ми суровина, гориво, пара и др. При малките товари той [деаераторът] се питае от второто пароотнемане. Я. Якимов, Т, 180.

Списък на думите по буква