ПЛА̀ВАЩ

ПЛА̀ВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от плавам като прил. Който плава или се движи свободно във водна или въздушна среда. Язовирът ще бъде великолепна база. Лодкарство, красиви околности за почивка и излети.., ще се отглеждат плаващи птици. ВН, 1960, бр. 2635, 4. Качихме се на кораба по тъмно, а когато се развидели, видяхме, че това е плаващ дворец. Р. Балабанов, ТБК, 5. Нещо силно разклаща конеца и превива пръта. Това е някакво плаващо клонче или коренче, което е ударило конеца [на въдицата] и отминало. Д. Калфов, КР, 17. Показва се и закъснялата, нащърбената месечина и студено надничаше през разкъсаните, бързо плаващи облаци. Д. Талев, И, 592. Неофит знаеше пътя на здездите и знаеше, че седем от тях са "планети", ще рече плаващи, и че те обикалят Земята и Слънцето едновременно. Вл. Свин‑

тила, СЗЗ, 347. Плаваща база. Плаваща помпена станция. Плаващи коремоноги.

◊ Плаваща котва. Мор. Тежест, окачена на въже, привързана към плаващ предмет или съд, която не стига до дъното, а виси свободно във водата. Плаващ бъбрек. Мед. Бъбрек, който се е изместил от нормалното си положение. Заслужава отбелязване важното в клинично отношение обстоятелство, че надолу двата фасчийни листа не се срастват .. Тази анатомична особеност при съчетание и с други фактори .. обуславя сравнително честото спадане по-специално на десния бъбрек .. Говори се в този случай за подвижен или при по-напреднали случаи — за плаващ бъбрек. Ал. Гюровски, АЧ, 232. Плаващи ледове. Геогр. Лед, който плава върху вода и се намира под въздействието на ветровете и теченията. Корабоплаването в прибрежните води .. се затруднява от високите проливи, от гъстите мъгли, от бурните ветрове и многобройните плаващи ледове и айсберги. Л. Мелнишки, К, 9. Плаващи пясъци. Геогр. Неустойчив, подвижен пясък, разположен върху глина, задържаща водата, поради което се приплъзва, мести и поглъща предметите, паднали върху него; плуващи пясъци. Голяма опасност за устойчивостта на мостовете представляват така наречените "плаващи" пясъци (водонаситени). Р. Христов и др., Г, 188. При пробив на ронливи (плаващи пясъци) скали изработките трябва да се възстановяват само чрез забивно крепене. Хр. Марков и др., ТБ, 55. Плаващо ребро. Анат. Последните две двойки ребра у човека, които не се свързват с гръдната кост. Плаващ ръждавец. Бот. Растение, което вирее в застояли или бавно течащи води, чиито корени и стебло са във водата, а листата му са разположени хоризонтално на повърхността на водата с ръждиво класоподобно съцветие. Potamogeton natans. Към тази група се отнасят следните широко разпространени у нас растения: водна лилия,.., плаващият ръждавец, дренчето. М. Воденичаров и др., ЕБ, 30. Плаващ хайвер. Зоол. Хайвер, който се снася от планктоноядните риби във водата, във водния стълб. Неговата [на хайвера на хамсията] форма е типична — елипсовидна и може веднага да се разпознае измежду плаващия хайвер на другите видове риби. Пр, 1952, кн. 5, 41.

Списък на думите по буква