ПЛАГИА̀ТОРСТВО

ПЛАГИА̀ТОРСТВО ср. Заимстване на част от научен труд, творба на изкуството или идея, без да е посочен източникът; интелектуална кражба, плагиат, плагиатстване, плагиатство. Този добър и с бащински обноски учител беше прям, когато порицаваше непризнателността и плагиаторството. СбЦГМГ, 54.

Списък на думите по буква