ПЛА̀Н

ПЛА̀Н1, пла̀нът, пла̀на, мн. пла̀нове, м. 1. Техн. Чертеж, който представя в хоризонтална проекция и в мащабно умален вид

структурата на сграда, населено място, земен участък (разположението на предмети в тях) и др. Плановете и книжата трябва да се пазят грижливо в сухи помещения с умерена температура, за да не става голямо изменение и деформация на хартията (особено на оригиналния план). М. Мичев и др., З, 201. В началото на ХVIII век за нуждите на поземленото облагане се изработват кадастрални планове. Тези кадастрални планове са послужили и за проучвания по преустройството на градската територия. К. Груев, ПГ I, 12. Регулационен план на населено място.

2. Предварително обмислен в подробности начин и ред за извършване на дадена работа или за осъществяване на някаква програма. — Искам от вас в най-скоро време да дойдете със съответните планове за културно-просветната работа. Ив. Мартинов, СНУ, 158. — Ти какво, изпълняваш ли плана? В. Попов, Избр. пр, 29. Държавният бюджет е финансовият план на държавата. Мор. пр VIII кл, 72. Перспективен план за развитие на туризма.Производствен план. План за действие. Неизпълним план.

3. Обикн. с предл. в. Насока, начин на представяне, изобразяване, осъществяване на нещо; аспект. Б. Божилов е от тези поети, у които мисълта се ражда като чувство, като порив, които се стремят да разгърнат живота в един по-интимен план. Лит. ХI кл, 319. Размисли в психологически и идейно-философски план.Не му оставаше време да се замисли за живота си в личен план.

4. Изк. Разстояние, положение на някого или нещо в перспектива (дълбочина) спрямо наблюдаващия. На преден план [в стенописа] между грешниците е сцената на лечението на магьосницата и дявола. СбНУ LV, 25. Легионите тръгваха от шосето, за да може камерата да ги хване най-напред в далечен план. Ст. Стратиев, ПП, 83. Не обичаше да я снимат в близък план.

◊ Заден план. Изк. Разположение на обекта на изображение при рисуване или фотографиране най-далече спрямо художника или фотографа. Преден план. Изк. Разположение на обекта на изображение при рисуване или фотографиране най-близо, най-отпред спрямо художника или фотографа. Среден план. Изк. Разположение на обекта на изображение при рисуване или фотографиране сред други обекти по-отдалечено спрямо художника или фотографа.

? Излизам / изляза на преден план. Книж. Добивам първостепенно значение, важност; ставам най-важен, най-съществен. Сюжетът [на "За честта на пагона"] е почерпан от бурната 1919 г., когато на преден план излиза конфликтът между революционизирания народ и националното предателство на буржоазията. Лит. ХI кл, 353. Измествам (изместям) / изместя (изтласквам / изтласкам) на втори (заден) план някого или нещо. Книж. Отстранявам някого или нещо от първото място или ставам причина да престане да бъде от първостепенно значение, важност. Минавам / мина (оставам / остана, съм) на заден (втори) план. Книж. Добивам или имам второстепенно значение, не ми се отдава предишното уважение и внимание. На заден (втори) план. Книж. На място, което няма първостепенно значение, важност, власт. На преден (първи) план. Книж. На място, което има първостепенно значение, важност, власт. Отдръпвам се / отдръпна се (оттеглям се / оттегля се на втори (заден)) план. Книж. Доброволно или с определена цел отстъпвам водещото си място в полза на другиго или в името на някакъв идеал, благородна цел. Недоволството обсажда от всички страни професора палач.. Генерал Вълков тактично се отдръпна на заден план. Н. Христозов, ПД, 110. Слагам / сложа (поставям / поставя, оставям / оставя) на заден (втори) план някого или нещо. Книж. Придавам второстепенно значение на някого или нещо. Слагам / сложа (поставям / поставя, излагам / изложа) на преден (първи) план. Книж. Изтъквам някого или нещо като първостепенно по важност, най-важно от всичко останало. Паисий.. изнася на преден план ония моменти от нашето минало, които разкриват величието на България и превъзходството на българския народ пред другите народи, особено пред гърците. Лит. Х кл, 90. По-голямата част от болярите поставили на преден план личните си интереси пред тия на родината си, което улеснило Византия в нейните завоевания. Ист. VII кл, 31.

— От лат. planus 'равен, плосък'.

ПЛА̀Н

ПЛА̀Н2, пла̀нът, пла̀на, мн. пла̀нове, м. Спец. Вид дълго дърводелско ренде. Най-напред се почиства плоскостта на фигурите с копач, за да се отстрани изтласканият на повърхността и изсъхнал туткал. Изравняването се извършва с план. М. Тодоров и др., ТМСС, 232. По-важни рендета с равна основа са: копач, гладик, план,.., зъбник. М. Тодоров и др., ТМСС, 26.

— От гр. πλάνι.

Списък на думите по буква