ПЛАНТА̀ЦИЯ

ПЛАНТА̀ЦИЯ, мн. ‑ии, ж. 1. Едро частно земеделско стопанство обикн. в колони‑

ална държава, в което се отглеждат специални тропически култури (кафе, чай, каучук, памук, тютюн и др.). Работил Тихов както му попадне — от ратай из плантациите и китобоец из Южния океан до златотърсач по изворите на Ориноко. М. Марчевски, ТС, 32. — А нима главатарят и първожрецът нямат свои плантации? — полюбопитствува Смит. — Нямат. Нали ви казах, земята е колективна собственост. М. Марчевски, ОТ, 222. Плантациите.., както навсякъде, така и в Камбоджа, бяхя изградени върху основата на насилствено заграбване земята на местното население и широко използуване на неговия евтин труд. Б. Петков, К, 44-45. Става дума за демократичността на нашия селянин. За това, че той не е властвувал над другите. Че у нас никога не е имало плантации и латифундии. Българският селянин беше дребен и среден собственик. Ст. Поптонев, ОБЛ, 16.

2. Голяма площ, засадена със земеделска култура, която изисква специална обработка. Покрай пътя често се срещат села. Тези от тях, които са по-близо до града, са по-благоустроени,.., с добре обработени зеленчукови градини и плантации. Д. Богданов, ТА, 87. В Африка негрите били залавяни от английски пирати, натоварвани на кораби като добитък и откарвани в Северна Америка. Тук негрите били продавани и отвеждани да работят в тютюневите, памукови и оризови плантации, където били поставени при робски условия. Ист. VIII кл, 1965, 22. Дърветата в плантацията .. требова да се садат на 6 разкрача едно то друго надалеч и корените да не дохождат един срещу други. З. Княжески, ПРШ (превод), 23-24. // Пространство, площ естествено обрасла с някакъв вид растение. — Намираме се на петдесет метра дълбочина. Движим се над плантации от водорасли. К, 1963, кн. 1, 3.

— От лат. plantato 'засаждане на растения'. — З. Княжески, Практическо ръководство за шелководство (превод), 1860.

Списък на думите по буква