ПЛАТООБРА̀ЗЕН

ПЛАТООБРА̀ЗЕН, ‑зна,-зно, мн. ‑зни, прил. Геогр. Който е с форма, подобна на плато; платовиден. Дълго словоохотливо разправяше за платообразните възвишения, които се очертаваха по крайбрежието. Гр. Угаров, ПСЗ, 78. На изток .. релефът на планината постепенно се изменя — билата стават платообразни, с обли вододели, с широки и плитки долини. Ст. Петров, П, 20.

Списък на думите по буква