ПЛАТФО̀РМА

ПЛАТФО̀РМА1 ж. 1. Спец. Издигната равна площадка на железопътна гара за товарене и разтоварване на стоки или за качване и слизане на пътници; перон, рампа.

2. Трансп. Тясно равно място между стълбите и вътрешната част на вагон на влак или трамвай; площадка. Един есенен ден през 1932 г. в трамвай № 4 заварих на задната платформа същия тоя човек. Сб??СЕП, 341.

3. Трансп. Голяма открита товарна кола или вагон с широко дъно. На площада [Маджурина] вижда платформа с автомобилни гуми. Д. Вълев, Ж, 58. Булкин се повъртя около платформата, препаса кожена престилка и запренася касите с шишетата в магазина на всестранната кооперация. Д. Вълев, Ж, 49.

4. Воен. Издигната площ за артилерийско оръдие; площадка.

5. Геогр. Област от земната повърхност, която е централната част на континентите и се характеризира със слаба активност на тектоничните движения. По-късно площите на нагънатите части се увеличили значително, станали по-стабилни и се издигнали над морската повърхност. Тези по-стабилни части от земната кора са наречени платформи. Ст. Бошев и др., ГГ, 103. Има области, където те [колебателните движения] се извършват с малка амплитуда. Тези места се наричат платформи. М. Несторов, ДЗК, 44.

6. Геогр. Плоско подводно продължение на континентите в океаните; шелф. Обикновено морското дъно започва с една плиткоморска област на дълбочина до 200 метра, наречена континентална платформа или шелф. Р. Христов и др., Г, 67.

7. Спец. Равна издадена част на машина, която служи за поставяне на материала за работа или на готовата продукция. Платформата [жетварка] е заловена към палцевата греда на режещия механизъм и има за задача да събира върху себе си отрязаните от ножа стебла. М. Дуковски и др., СМ, 227. Шевната машина се състои от тяло, изработено от доброкачествен чугун, и дървена платформа с крака. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 36.

8. Остар. Тераса, площадка, подиум. Главният вход на тоя дворец беше украшен с две големи платформи. Знан., 1875, бр. 14, 214. Тая лястовица ся извиваше перпендикулярно и ведяше куля на самий върх, где ся видяше пространна платформа, обиколена с перила. С. Радулов, ГМП (превод), 123. А между Палатин и Капитолий лежал главний римский форум..; в едната негова част ставали събранията.. на плебеите, а в другата са събирали .. патрициите; тези части са разделяли помежду си с платформа, от която ораторите говоряли своите речи на народа. Н. Михайловски, РВИ (превод), 193. Снощи имах честта да се намеря в залата на .. (царската колегия), гдето се бе събрало доста голямо множество .. На платформата бяха насядали управителите,.. професорите в университетска униформа, когато учениците занимаваха местата си. М, 1883, бр. 508, 2.

— От фр. plate-forme.

ПЛАТФО̀РМА

ПЛАТФО̀РМА2 ж. 1. Полит. Съвкупност от основната позиция, цели и насоки на действие на дадена партия, политическа група, движение или на отделно политическо лице. Новосформираната партия ще изложи предизборната си платформа довечера в читалището.

2. Книж. Изходна позиция, основен подход, възглед към даден проблем, явление. Казах, че го разбирам, но той не повярва и за да ме увери, изложи една цяла платформа по този и редица още други проблеми. М. Иванов, Д, 5. Платформите са догматични, а целите — много осезаеми, видими — разпределяне на господството над младите езически и новопокръстени племена, населили Подунавието. Н. Драгова, КО, 39. Естетическа платформа.

— От фр. plate-forme.

Списък на думите по буква