ПЛАХ

ПЛАХ, пла̀ха, пла̀хо, мн. пла̀хи, прил. 1. Който е недостатъчно смел, уверен, решителен; боязлив. Той [Стоян] седеше на стълбите в последни колебания, нерешителен, плах, разтъжен. Д. Талев, ЖС, 108. — Баща ми беше твърде плах в сделките, работеше, колкото да не седи без работа, предприятието креташе едва-едва. Б. Райнов, НН, 336. Майка му — плаха жена, погълната от грижи за домакинството, слушаше безмълвна, понякога цъкаше с език възхитена и казваше: — Но боже мой, Илия! Наистина ако успееш! П. Стъпов, ГОВ, 8. Мисълта за учениците ѝ я увлече — тя видя лицата на момченцата и момиченцата от отделението, което водеше, момченцата с будни очи, момиченцата, малко плахи, като пиленца, със свенливи усмивки. Д. Спространов, С, 9. Две плахи фигури, облечени в размъкнати, кафяви дрехи .. се показаха на завоя и с дебнещи крачки пристъпиха към него. Ем. Станев, ВТВ, 81.

2. Който е уплашен, смутен от нещо, който изпитва уплаха, страх; изплашен. Генко пламна.. — Моме! .. Минка се яви плаха и разтреперана. — От днес нататък от пра‑

га навън да не си мръднала.. Тук, в къщи — толкоз! .. Каза и отряза. Ц. Церковски, Съч. III, 87-88. Войниците гледат, изтръпнали и плахи. Й. Йовков, Разк. I, 91. Пенка примряла от жега! .. Захвърлиха жътвари остри сърпове и затичаха нататък плахи и тъжни. Елин Пелин, Съч. I, 163. Ще умре Евтимий. Ще бъде посечен / въз зида, пред взора на плахий народ. Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 91. // За животно — който лесно се плаши; плашлив, страхлив. Горди елени и плахи кошути с големи очи .. скитаха из лесовете. Ем. Станев, ПЕГ, 5. Не всяка кобила знае да носи звънец, те са окачени на най-едрите и най-стари кобили: широки, с големи търбуси, но все пак пъргави и плахи. Й. Йовков, АМГ, 138. Спусна се [Хектор], както орела, що вий се / във висините, се спуща през облаци тъмни в полето, / алчен за снежното агне или пък за плахия заяк. А. Разцветников, Избр. пр III (превод), 51.

3. Който изразява липса на увереност, смелост, решителност; боязлив, уплашен. "Прости, прости" .. — шепнеше тя [Евгения], без да снема плахите си кафяви очи от нарисуваната Богородица. Ст. Дичев, ЗС I, 597. И Райка срещна погледа му. Той бе и мил, и плах, и някак си срамежлив. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 53. Станка слушаше жадно, с широко отворени очи.., с плахо лице. Елин Пелин, Съч. III, 128. Погледът му [на мъжа] спира на онзи сиромах, чието място бе взел. — Май ти си от Равнец? Как са цените? От лицето на човека мигновето изчезна плахото изражение, сменя се с любезност. К. Константинов, СЧЗ, 74. На лицето ѝ [на Диляна] се появи една плаха усмивка и застана нерешително до вратата. — Ела — усмихна се Грашев — ти не знам, но аз се затъжих за теб. Д. Фучеджиев, Р, 331-332. То [новото чувство] ме погълна така, че нищо друго не възприех от външния свят: нито промяната във Влад, нито плахото му посягане да ме спре. Бл. Димитрова, ПКС, 249. — Седни, моля ти се, и не ми се сърди. Имам си грижи, неприятности — и подаде ръка на гостенката си. Катя пое ръката му трепетна и плаха. Д. Спространов, С, 7. Обр. И по сивата земя, / топлена от ласки южни, / трепкат плахи и ненужни / с кръв напръскани писма. Д. Дебелянов, С 1936, 70. Изгубени сред мрака на скръбта, / следят те плахия полѐт на птици. Н. Лилиев, Ст 1932, 35.

4. Прен. За чувство, емоционално състояние — който е изразен в слаба степен, който е колеблив, слаб, неуверен, неукрепнал. Много плахо и неуловимо е чувството на първото любовно увлечение. Ив. Карановски, Разк. I, 83. Стоян потръпна.., нищо не го спираше тук в тая студена и тъмна нощ, а там [в града] го очакваше спасение и по-хубав живот — какъв, той не знаеше само в сърцето му припламваше плаха радост. Д. Талев, ЖС, 13. Тя повтори името му с очевидно удоволствие. Сетне извръща очи навън и погледът ѝ излъчва плаха, едва сдържана нежност. К. Константинов, СЧЗ, 167. "Неприятелят изглежда уморен" — гласи едно съобщение от Букурещ и в него звучи плаха надежда. Й. Йовков, Разк. III, 148. Изправих глава и улових погледа на Коля: той ме гледаше с плахо любопитство. Г. Райчев, Избр. съч. I, 78. И под заспали небеса / помръква вярата ни плаха. Н. Лилиев, Ст 1932, 101. Най-хубавото цвете не възпях! / С вълшебен дъх душа ми възхитена / то упои... и в нея с трепет плах / увяхна мойта песен неродена! П. П. Славейков, Събр. съч. II, 20.

5. Прен. За светлина, звук, шум, глас и под. — който е неясно изразен, слаб, приглушен. Грашев също потъна в една плаха и нежна светлина и в нея бълболеше звънко вода. Д. Фучеджиев, Р, 323. В безмълвната тишина на нощта.. нищо друго не се чуваше, освен песента на щурците. Тия къси сипкави и плахи звуци идеха отблизо. Й. Йовков, Ж 1945, 171. Наоколо всичко изчезна, в непрогледната тъмнина останаха само сподавените, плахи човешки гласове, но и те заглъхнаха един по един. Д. Талев, И, 591. Плахият хленч на гимназиста се сля с воя на вятъра и потъна в многогласния ек на залпа, който продъни нощта. М. Грубешлиева, ПП, 68. Напрегна слух, дано долови плахи стъпки, но напразно задържа толкова продължително дъха си — цялата къща изведнъж бе онемяла. К. Петканов, ДЧ, 248. Крилата / с плах шум отнесоха към небесата / лъчистий ангел. К. Христов, ЧБ, 94.● Обр. Тъмносини сенки, преплетени с плахи слънчеви петна, лежат по гъстия мъх. Хр. Смирненски, Съч. III, 153. Луната грее студена и безучастна. От дърветата пада плаха сянка. С. Радев, Х, 1909, бр. 4, 10. А между колята, край плахи огньове / навели са мъже глави. К. Христов, ВС, 47.

6. Прен. В който има, съдържа се неувереност, слабост, нерешителност, в който липсва смелост. Влезе дядо Костадин и гласовете им изведнъж станаха по-тихи, заканите по-въздържани, въпросите по-плахи: — Е, дядо Дине, ще мерим ли утре? К. Петканов, СВ, 133. Тези килии са правени за двайсетина души.. За някаква чистота и хигиена тук, разбира се, не е могло и дума да става. Мнозина от затворниците са надавали тревога, някои от по-низшите служители също са правели плахи забележки. Г. Караславов, Избр. съч. III, 181. Упойващият лъх на цъфнали дюли все по-неудържимо нахлуваше на буйни талази и събуждаше в душата ѝ плахи мечти. Ст. Марков, ДБ, 90. Мъничък, незабелязан, незнаен, той [Комков] носеше в себе си голяма скръб: в плахата му душа се бе спуснал грамаден чер облак. М. Кремен, СС, 78. Велика се видя права, огледа църквата, долови въпросителните

погледи на светците от иконостаса и смутена, с плахо сърце, падна на колене до Куна. К. Петканов, МЗК, 89. Очи плави, сърце плахо. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 38. Плахи опити.

ПЛАХ

ПЛАХ м. Диал. Уплах, плашливост, страхливост, страх.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква