ПЛЕИСТОЦЀН

ПЛЕИСТОЦЀН м. Геол. Епоха от четвъртичния период, която обхваща ледниковите и междуледниковите времена.

— От гр. πλεqστος 'най-много' + καινός 'нов'.

Списък на думите по буква