ПЛЕЙМЀЙКЪР

ПЛЕЙМЀЙКЪР м. Спорт. Нежел. Водещ играч в спортно състезание, който организира играта и допринася основно за успешния резултат.

— От англ. playmeyker.

Списък на думите по буква