ПЛЕТ

ПЛЕТ, плетъ̀т, плета̀, мн. плетовѐ и плетѝща, след числ. плѐта, м. 1. Ограда, направена от забити в земята колове, между които гъсто са преплетени пръти и клони; плетище. Не беше плет, а крепост: най-напред на една височина, колкото човешки бой, плетът беше изплетен от здрави делиормански пръти тъй гъсто, че и пръста си дори не можеш провре. Й. Йовков, ВАХ, 119. Вратникът беше здраво закован, а дворът и градината по-нататък бяха оградени с плет, по селски, но доста висок и със здраво забити колове. Д. Талев, ПК, 76. Най-сетне те стигнаха в топлите страни. Там слънцето светеше много по-силно, небето беше два пъти по-високо, а около рововете и плетовете се виеха чудно хубави лози. Св. Минков, СЦ (превод), 75. Петър плет плете, по три пръта преплита. Погов., СбНУ ХIV, 177.

2. Диал. Плетени ритли на кола, използвани при товарене и превозване на слама, сено и под.; плетеник1.

◊ Жив плет. Естествена ограда, оформена от гъсто израснали един до друг декоративни или други храсти. На игрището, заградено от шосето и от алеите на парка с равно

подкастрен жив плет и с няколко прашни кипариса, нямаше никого. Ем. Манов, ДСР, 380.

? Духам тиквата <и> на плета. Разг. Предварително вземам предпазни мерки за нещо (дори когато това е излишно), тъй като имам горчив опит. Страх лозе пази: попарен айряна духа и на плета тиквите духа и се плаши да го не попарят. М. Кънчев, В, 203. И плет<а> (плетищата) уши (очи) има; зид уши има, а плет очи има. Разг.; Плет види, плет чуе. Диал. Употребява се, когато се говори нещо тайно, като предупреждение към събеседника да внимава и се пази, защото може да го чуят и видят. — Марийке, ей тъй ще си нося децата!... Тя го плесна галено по гърба и му забеляза: — Моля ти се, полека приказвай, че и плетищата имат уши! К. Петканов, ДЧ, 134. Като кучета през плет, я д е м с е (з а я ж д а м е с е). Разг. Много (се ядем, се заяждаме). — Но колцина са добре днес? — рече твърдо Мишо. — Проклети условия — така дошло,.. Старият зина. .. Та и Пейка малко ли му е дрънкала за тези условия! Как се дърпаха те, как се заяждаха като кучета през плет! Г. Караславов, СИ, 301. <Наглед> като тиква на плет. Разг. Ирон. Много грозен, неугледен. — А бе тя наглед е като тиква на плет — рече директорът и се усмихна презрително. Г. Караславов, Избр. съч. II, 84. Под (през) плет и над (зад) плет. Разг. Навсякъде, в голямо изобилие (за нещо, което се среща често). — Има [майстори] — прекъсна го Рафе Клинче — има във всеки занаят, то се знай. Но колко са те.. майсторите не растат под плет и над плет. Д. Талев, ЖС, 256. — Побратим — глухо повтори войводата,.. — Аз нямам побратими през плет и зад плет. Ст. Загорчинов, ДП, 347. През плет не съм виждал / видял н е щ о. Разг. Ирон. Никак не ми е известно нещо, не съм запознат с нещо, никак не разбирам от нещо. — Огнянов, — казваше той надуто и авторитетно — през плет не е видял театър. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 103. Сиромаси се радват, че ще идат да помогнат на съседа си,.., и че ще хапнат на лозе у богатия такива ястия, които през плет не са виждали. Ил. Блъсков, СК, 60. През плет съм гледал (виждал / видял). Разг. Ирон. Запознат съм до известна степен с нещо, отчасти имам някаква представа от нещо. Ако не съм кумувала, барем през плет съм гледала. П. Р. Славейков, БП I, 20. Дано барем някой от нас през плет да е виждал как се стягат бъчви. П. Тодоров, Събр. пр II, 243.

Списък на думите по буква