ПЛЕТЕНЍЦА

ПЛЕТЕНЍЦА1 ж. 1. Орнамент за украса в бродерия, плетка, рисунка, резба и под. във вид на разнообразно кръстосани, преплетени фигури, ивици, ленти, линии и др. Тревненци обичат да показват на гостите своята стара черква "Св. Архангел" и владиковия трон,.. Този трон поразява с изкусната си и майсторска резба, със сложните плетеници. Й. Радичков и др., ГСП, 120. Написах [стиховете] ги с красиви букви, с мастило и киновар, украсих ги с плетеница, но от стеснение и предпазливост отбрах от стихотворенията тия, в които светското бе най-малко. Ем. Станев, А, 24. Тя беше облечена в китен минтан, с везани ръкави, с цветни плетеници по краищата на бялата кошуля. Д. Спространов, ОП, 386. В малката стая всичко трептеше от чистота и хубост. Като цветя в градина бяха разните плетеници и шарки по килима, по черги и ямболии, по възглавници. Д. Талев,

ПК, 105. Обр. Край тях [островчетата] — невероятно много океански параходи .. и моторници. Пенят водата в различни посоки и правят чудна бяла плетеница. Б. Трайков, ВО, 47.

2. Прен. Нещо неясно, трудно за разбиране, за разгадаване; ребус. — Гледай ти! Разследване, значи, правите! В такъв случай няма какво да приказваме. Мъчно ми се отдава да разплитам глупави плетеници. Разплитайте ги сами. Вл. Полянов, ПП, 227.

3. Преплетени, заплетени, вплетени, сплетени едно в друго стръкове, листа или клонки на зеленчуци, цветя и др., обикн. подобни на наниз; плитка, сплит, сплитка. По диреците имаше забити гвоздеи — там бяха окачени плетеници чесън, обръчи, въжета. М. Кремен, СС, 119. Тук, под стряхата, висят големи плетеници царевица, там, на другия край на стряхата, се червенеят цели огърлици червени чушки. Д. Немиров, КБМ, 78. Никола привършва венеца. А и другите момчета са извили вече доста дълги плетеници. Т. Влайков, Пр. I, 275. Дяволи момчета,.., нанизали цяла плетеница червени нехвелави чушки, сухи кокали. Ил. Блъсков, СК, 48. // Разш. Наниз, връзка. Звънците, навързани на тежки плетеници отстрани, звъняха. Й. Йовков, АМГ, 183.

4. Обикн. със съгл. или несъгл. опред. Кръстосани, увити, преплетени железни или други пръти, клони и др. (посочени от определението). Ето на̀, и до ден днешен, мина ли край една от тия къщи, която е свързана с мой светъл детски спомен, винаги поспирам до оградата и поглеждам вътре през железните ѝ плетеници. П. Славински, МСК, 7. Отсреща от покривната плоча на [електрическата] централата са слезли вече бетонджиите и арматуристите. Гъстата плетеница на арматурата е бетонирана. Покривът .. е завършен. ВН, 1961, бр. 2940, 1. Горе, над изворната баричка, той беше си направил много удобно скривалище. .. До това скривалище можеше да се стигне само пълзешком, през гъсти плетеници от повет, шипки, къпини и коприва. Г. Караславов, Избр. съч VI, 182. Таванът представляваше един лабиринт, хаотична плетеница от отвесни и напречни греди, препречени с мертеци, прагове и дебели, почернели от прах и паяжина дъски. А. Гуляшки, Л, 439. Плетеница от клони. Плетеница от лозови пръчки. Обр. — Защо не ми казахте по-рано? Елате с мене — и ни поведе из плетеници от стари улички. Бл. Димитрова, ПКС, 261.

5. Прен. С несъгл. опред. Хаотична, безразборна смесица от нещо (мисли, думи и под.); бъркотия, неразбория. В главата му беше същински хаос — невъзможна плетеница от най-безразборни мисли и натрапчиви представи. Д. Ангелов, ЖС, 505. Многото непознати думи унищожават неговото [на читателя] самочувствие,.. Това е известно на авторите, и преди всичко на слабите автори, които прикриват пустоглавието си зад плетеници от непознати думи и неразбрани изречения. Н. Хайтов, П, 53.

6. Диал. Плет (в 1 знач.), плетище; плетеник1, плетиня, плетня, плетеж, плот2. Но Дъбов побягна край обора и по високата купчина на торището се покачи на бодливия плет. — Стига! Дотук беше — строго извика зад него Койно и застана край плетеницата на торището. Х. Русев, ПС, 188. Към обяд по плетениците, по дългите прътове и изопнати въжета се белееха за пръв път ризите на чифлишките работници. К. Петканов, ЗлЗ, 122.

7. Остар. и диал. Плитка (в 1 знач.); пленик, пленица, плетник, пленук, плетва, плетица, плетка2, плетенка1, плетушка, сплитка, плескуда2, плит4, подлесница. — Не се грижи, гълъбице, — казваше ѝ Александър, като ѝ гладеше любовно косата, спусната на две плетеници отзад. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 167. Зад нея стоят няколко моми и сплитат разрешената ѝ коса на ситни плетеници. Т. Влайков, Пр. I, 131.

ПЛЀТЕНЍЦА

ПЛЀТЕНЍЦА2 ж. Диал. Обреден хляб за сватба, който се меси в къщата на момчето и се носи преди сватбата в дома на момичето; плетеник2. Далек ли са момините двори? / — Ни са далек, ни са яко близо: / тука поят момите / и си месят тънка плетеница, / тука поят, у момчеви ся слуша. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ IV, 42.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква