ПЛИОЦЀНСКИ

ПЛИОЦЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който се отнася до плиоцен; плиоценов. От гледище на геоложката възраст, в нашата планина са застъпени, .. и седименти от плиоценска възраст — около Владая, Бистрица и Железница. П. Делирадев, В, 50. Плиоценската флора показва голямо сходство с днешната. Гр. Николаев и др., ОГ, 178. В най-крайната западна част на Северна България.. льосът представя две отделни покривки.. Между тях се издига широк.. рът от плиоценски материали. П. Делирадев, БГХ, 63.

Списък на думите по буква